VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Voči žiadateľom sociálnych služieb, prijímateľom sociálnych služieb a ich rodinným príslušníkom

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov SENIOR Nitrianske Rudno n. o., Hurbanovo námestie 15/29,  97201 Bojnice, IČO: 37923510 ,prevádzkovateľom (ďalej len ako MY alebo „prevádzkovateľ“), a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.

Nariadenie () 2016/679  ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.

Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).

„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia).

Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti. Spracúvame o Vás nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje – napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;
 • Osobné údaje – napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo),
 • Údaje o príjmových a majetkových pomeroch – napríklad výšku Vášho príjmu,  Vaše aktuálne majetkové pomery,
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch – napríklad osobné kontaktné údaje, osobné údaje a údaje o príjmových a majetkových pomeroch  o partneroch a deťoch,
 • Platobné informácie – napríklad číslo bankového účtu ,
 • Údaje pre účely zabezpečenia  zdravotnej starostlivosti – napríklad informácie o Vašom zdravotnom stave a liečebnom režime.

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovanie sociálnej služby – Vaše osobné údaje spracovávame v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, určenie výšky úhrady za sociálne služby a pod. ( 1, 2 )

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti – Vaše osobné údaje môžeme spracovávať v súvislosti so zabezpečením  liečebného režimu, prihlásenia a odhlásenia do zdravotnej poisťovne a pod. ( 1,3, 4,  )

Vytváranie zdravého a bezpečného prostredia na poskytovanie sociálnej služby – Vaše osobné údaje spracovávame aby sme mohli analyzovať ako možno zlepšiť kvalitu prostredia v ktorom sú poskytované sociálne služby – napr. ubytovanie, stravovanie a pod. –  a tým znížiť potenciálne nezdravé vplyvy  ( 6, 7 )

Riešenie sporov – Môžeme spracovávať Vaše osobné údaje  na účely riešenia rôznych  sporov medzi prijímateľmi sociálnej služby, sťažností prijímateľov sociálnej služby alebo iných právnych sporov a postupov, resp. ak máme podozrenie na porušenie Domáceho poriadku  alebo zo spáchania priestupku, ktorými by sme sa chceli, a ktorými sme oprávnení, ďalej sa zaoberať (1,2, )

Dodržiavanie zákona – Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (iné osobitné predpisy, ktoré nevieme vopred identifikovať, napríklad zákon o Policajnom zbore).

Zverejňovanie – Prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby zverejni fotografie, video záznamy a  informačne materiáli zo podujatí na webovom sídle prevádzkovateľa.

Evidencie osôb – Vstupujúcich do prevádzkových priestorov prevádzkovateľa v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku dotknutých osôb. ( 10 )

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle Článku 6 ods.1 pism. c  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, najmä zákonom č. 448/2008  Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu ( v zmysle Článku 6 ods.1 pism. f  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov),
 • alebo ste nám udelili váš súhlas ( v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) na jeden alebo viaceré účely,

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Poskytovateľ  sociálnej služby môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu organizáciu – sprostredkovatelia . V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní; ku dňu vydania tohto vyhlásenia prevádzkovateľ SENIOR Nitrianske Rudno n. o.  nie je sprostredkovateľom.
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými verejnými orgánmi.

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas poskytovania sociálnej služby.  Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas poskytovania sociálnej služby,  akonáhle už nebudú potrebné.  Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby sú uvedené v Registratúrnom pláne, ktorý je k dispozícii u prevádzkovateľa.

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení poskytovania sociálnej služby v prípade, že SENIOR Nitrianske Rudno n. o., eviduje voči Vám pohľadávku za poskytované sociálne služby, v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú tiež zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

Zverejnenie osobných údajov

Zverejňovania informačných materiálov zo podujatí na webovom sídle prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov mimo EURÓPSKEJ ÚNII

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.

POUŽÍVANIE AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVANIA A PROFILOVANIA

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva prevádzkovateľ profilovanie alebo automatizované rozhodovanie.

POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY- Klientov zariadenia

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tieto povinnosti voči SENIOR Nitrianske Rudno n. o.:

 • Poskytnúť pravdivé osobné údaje nevyhnutné na poskytnutie sociálnej starostlivosti v rozsahu:  meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy.
 • Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z.z  nevyžaduje.
 • Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu danom týmto zákonom môže mať za následok neprijatie do zariadenia sociálnych služieb.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č.7181967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok).

 

INFORMOVANIE A UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Za účelom uplatňovania svojich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa nasledovne:

 • Adresa: SENIOR Nitrianske Rudno n. o., Hurbanovo námestie 15/29, 97201 Bojnice.
 • E-mail: riaditel@seniornr.sk

 

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.