Aktuálne informácie ohľadom návštev príbuzných (pacientov) sa nachádzajú na vchodových dverách budovy.

Podľa pokynov na ozname, je potrebné sa ohlásiť sociálnej pracovníčke na tel. čísle 0911 774 361.

V prípade jej neprítomnosti (dovolenky), kontaktujte vrchnú sestru na tel. čísle 0911 774 362.

Senior Nitrianske Rudno, n. o.

Naše zariadenie je určené na celoročný pobyt pre ľudí v dôchodkovom veku, no aj pre dospelých ľudí, ktorí sú kvôli svojmu postihnutiu odkázaní na nepretržitú 24 hodinovú opateru. Snažíme sa, aby títo ľudia dostávali kvalitnú starostlivosť prispôsobenú ich potrebám, a prežili tak ešte bohatý a naplnený život.

Zariadenie pre seniorov (ZPS)

Zariadenie pre seniorov poskytuje komplexné sociálne služby (bývanie, stravovanie, zaopatrenie) pre ľudí dôchodkového veku, ktorí poberajú starobný alebo invalidný dôchodok.

Domov sociálnych služieb (DSS)

Senior Nitrianske Rudno, n. o. Domov sociálnych služieb je určený pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí poberajúcich invalidný dôchodok, ktorí potrebujú komplexné sociálne služby (bývanie, stravovanie, zaopatrenie).

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

V zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) je poskytovaná sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby (podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008), ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Rehabilitácie

Klientom nášho zariadenia zabezpečujeme aj rehabilitačnú starostlivosť, a to priamo v našich priestoroch. Cvičenia a procedúry s klientmi vykonáva kvalifikovaná rehabilitačná sestra na základe odporúčania odborného lekára.

Kto sme

Zariadenie poskytujúce komplexné sociálno-zdravotnícke služby a iné služby. O klientov na odbornej úrovni zabezpečia kvalitnú starostlivosť zdravotné sestry, opatrovatelia, sociálna pracovníčka, rehoľné sestry a pomocný personál. Naším zámerom je vybudovať druhý domov pre ľudí, ktorí si po celoživotnej práci a starostlivosti o rodinu zaslúžia prežiť plnohodnotný, dôstojný život v pokojnom, priateľskom prostredí.

Naši partneri

Informácie o nás

Pôsobíme od roku

2007

Počet lôžok

65

Počet zamestnancov

37

Počet oddelení

3