Pre koho je zariadenie vhodné?

V zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) je poskytovaná sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby (podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008), ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

ZOS poskytuje služby pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Taktiež sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. V ZOS sa ďalej zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008.

Pobyt v ZOS sa uzatvára na dobu určitú 1 rok, pričom po uplynutí tejto doby je možné na základe žiadosti zmluvu predĺžiť.

O zariadení

Zariadenie Senior poskytuje komplexné sociálne služby pre seniorov a pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ktorí potrebujú nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť. Zariadenie má kapacitu 64 lôžok. Na 3 poschodiach sa nachádzajú jedno a dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením, pričom niektoré disponujú aj balkónom a minikuchynkou.

Priamo v budove zariadenia sa okrem izieb nachádza vlastné rehabilitačné centrum, jedáleň s kuchyňou, terasa, kaplnka a spoločenská miestnosť s TV a rádiom. Izby nie sú vybavené samostatnou TV, no pokiaľ si klient prinesie vlastný televízor, je možné ho umiestniť priamo na izbu, nakoľko každá izba disponuje pripojením na Skylink.

Príjemné prostredie

Zariadenie Senior je umiestnené v prírode v bezprostrednej blízkosti Vodnej nádrže Nitrianske Rudno. Súčasťou areálu je rozľahlá záhrada s lesíkom a výhľadom na jazero, kde klienti nachádzajú pokoj a priestor na oddych. V tomto príjemnom prostredí sa môžu poprechádzať, načerpať nové sily na čerstvom vzduchu, alebo sa venovať voľnočasovým aktivitám v oddychovej zóne s celoročným využitím.

Dôstojná starostlivosť

Považujeme za dôležité, aby každý náš klient dostával dôstojnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. O klientov nášho zariadenia sa preto dôkladne starajú zdravotné sestry, ošetrovateľky, sociálne pracovníčky, fyzioterapeuti a ostatný odborný personál.

Okrem zdravotnej starostlivosti poskytujeme klientom aj sociálne a kultúrne vyžitie. Aktívne s nimi pracujeme a pravidelne ich začleňujeme do rôznych tvorivých a sociálno-rehabilitačných aktivít, ako sú kultúrne podujatia, cvičenia, či rôzne formy reminiscenčnej terapie, ergoterapie, biblioterapie, muzikoterapie a arteterapie. Klientom pomáhame pri zlepšovaní ich fyzického, no aj psychického stavu.

Doklady potrebné pri nástupe do Domova sociálnych služieb

Pokiaľ máte záujem o umiestnenie vášho rodinného príslušníka do zariadenia Senior, preštudujte si všetky dokumenty potrebné k nástupu klienta do zariadenia. Pokiaľ neviete, či váš rodinný príslušník patrí do DSS, ZPS alebo ZOS, vyskúšajte si nášho jednoduchého Sprievodcu zariadením, ktorý vám so všetkým poradí.
01

Žiadosť o zaradenie klienta do Zos

02

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS

03

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

04

Príloha k žiadosti (vypisuje sa pri nástupe)

05

Potvrdenie o bezinfekčnosti ( nie staršie ako 3 dni )

06

Rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne

07

Rozhodnutie o obmedzení, resp. pozbavení spôsobilosti na právne úkony

08

Rozhodnutie o zvýšení dôchodku pre bezvládnosť

09

Rozhodnutie o priznaní príspevku na zdravotné pomôcky, benzín

10

Prehlásenie poberania dôchodku na poštu v Nitrianskom Rudne (aj v soc. poisťovni v Bratislave), ak je o takúto službu záujem

11

OP, preukaz poistenca

12

Potvrdenie o odhlásení klienta u svojho obvodného lekára, ak má klient záujem využívať služby v tejto oblasti pri zabezpečení slobodnej voľby lekára

Formulár na žiadosť o zaradenie klienta do poradovníka

Pokiaľ máte záujem o umiestnenie vášho rodinného príslušníka do zariadenia Senior, preštudujte si všetky dokumenty potrebné k nástupu klienta do zariadenia. Pokiaľ neviete, či váš rodinný príslušník patrí do DSS, ZPS alebo ZOS, vyskúšajte si nášho jednoduchého Sprievodcu zariadením, ktorý vám so všetkým poradí.

Pošlite žiadosť o zaradenie do poradovníka

 Želám si zaradiť moje údaje do databázy za účelom kontaktovania.